Tầm nhìn

Bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021 - 2030

10:42, 18 Tháng Ba 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 869/QĐ-BVHTTDL, giao nhiệm vụ xây dựng Đề án ban hành Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021 - 2030 cho Cục Di sản văn hóa chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Ảnh minh họa. Nguồn: trangandanhthang.vn

Kế hoạch sẽ triển khai các hoạt động xây dựng Đề án ban hành Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021 - 2030 ở các lĩnh vực di tích, phi vật thể, bảo tàng và di sản tư liệu, theo các chuyên đề với nội dung theo các lĩnh vực, cụ thể như:

Đối với lĩnh vực di tích: đầu tư lập quy hoạch đối với các di tích quốc gia đặc biệt; một số dự án tu bổ các hạng mục gốc của di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia đang đầu tư dở dang trong những năm qua; Đầu tư tu bổ các di tích cách mạng - kháng chiến quan trọng, tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; Đầu tư tu bổ di tích khảo cổ tiêu biểu; Hỗ trợ chống xuống cấp, tu bổ cấp thiết di tích quốc gia.

Đối với lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu: Xây dựng và triển khai các Đề án, Dự án bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể, di sản tư liệu đã được UNESCO ghi danh theo cam kết của Chính phủ Việt Nam với UNESCO và các di sản tiêu biểu, đặc sắc trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Lập hồ sơ khoa học ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, di sản tư liệu đối với di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một, di sản tư liệu quý cần được bảo vệ; Hoàn thành việc tổng điều tra di sản văn hoá phi vật thể, di sản tư liệu theo địa giới hành chính và theo tộc người, xây dựng danh mục kiểm kê quốc gia; Xác định danh mục và triển khai công tác sưu tầm, lưu giữ và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể, di sản tư liệu tiêu biểu quốc gia, đặc biệt quan trọng.

Đối với lĩnh vực bảo tàng: Đầu tư xây dựng một số bảo tàng công lập (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020); Đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống trưng bày và kho bảo tàng bảo tàng công lập; Triển khai các dự án chỉnh lý, nâng cấp trưng bày các bảo tàng cấp quốc gia, bảo tàng tại các vùng kinh tế trọng điểm, bảo tàng tại các địa bàn có sức thu hút khách du lịch; Thực hiện dự án kiểm kê, sưu tầm di vật, hiện vật, cổ vật quý hiếm; Thực hiện các dự án bảo quản đối với bảo vật quốc gia.

Về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho nguồn nhân lực ngành di sản văn hóa: Hợp tác, làm việc với các cơ sở đào tạo, các cơ quan, tổ chức ở nước ngoài để xây dựng danh mục các cơ sở đào tạo đối với từng ngành/chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn dài hạn và ngắn hạn, thuộc các lĩnh vực của ngành di sản văn hóa, yêu cầu cụ thể về chuyên môn, ngoại ngữ của từng cơ sở đào tạo đối với ứng viên Việt Nam, mời chuyên gia vào Việt Nam để giảng dạy, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ và chuyển giao, ứng dụng công nghệ; Tổ chức các cuộc thi, hoạt động chuyên môn, chuyên ngành nhằm đánh giá chất lượng nguồn nhân lực ngành di sản văn hóađể có kế hoạch nâng cao năng lực, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời kỳ mới, hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, thực hiện tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa thông qua các hoạt động tổ chức trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa tại các bảo tàng trong nước và một số bảo tàng, trung tâm văn hóa ở nước ngoài; Tổ chức các liên hoan, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể ở trong nước và quốc tế; Tổ chức các cuộc thi sáng tác về di sản văn hóa; Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền giới thiệu về di sản văn hóa trên các phương tiện truyền thông.

Ngoài ra, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để tư liệu hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa, như: Thực hiện các dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chuyên môn và quản lý ở lĩnh vực bảo tàng, di tích, phi vật thể và di sản tư liệu (trưng bày, thuyết minh, bảo quản, tu bổ, phục chế, thực hành, trao truyền...); Xây dựng và triển khai thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Thực hiện các dự án số hóa các di sản ở các lĩnh vực di tích, bảo tàng, di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu ở quy mô quốc gia để thống nhất quản lý và lưu giữ.

Việc xây dựng Đề án ban hành Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021 - 2030 nhằm nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành, huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia, đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn hoá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc, các công trình có ý nghĩa biểu tượng quốc gia, ý nghĩa chính trị, lịch sử, truyền thống đặc sắc hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam vì sự phát triển bền vững đất nước.

T.T

 

Tin liên quan