Tầm nhìn

An Giang phê duyệt, công bố Danh mục Kiểm kê các công trình, địa điểm di tích khảo cổ văn hóa Óc Eo

17:00, 25 Tháng Chín 2020

(DSX)- Ngày 23/9 UBND tỉnh An Giang đã có Quyết định số 2252/QĐ-UBND Phê duyệt, công bố Danh mục Kiểm kê các công trình, địa điểm di tích khảo cổ văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh An Giang.

Khu di tích Óc Eo - Ba Thê nằm trên địa bàn thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn, An Giang - Ảnh: Báo Gia đình và Pháp luật
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tại Tờ trình số 265/TTr-BQL.NV&BT ngày 18 tháng 9 năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh An Giang quết định phê duyệt, công bố Danh mục Kiểm kê 84 công trình, địa điểm di tích khảo cổ văn hóa Óc Eo theo tiêu chí quy định tại Điều 28, Luật Di sản văn hóa và khoản 9, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang.
Cụ thể như sau: Huyện An Phú: 6 địa điểm; Thị xã Tân Châu: 3 địa điểm; Huyện Châu Phú: 3 địa điểm; Huyện Châu Thành: 4 địa điểm; Huyện Chợ Mới: 1 địa điểm; Huyện Phú Tân: 4 địa điểm; Thành phố Châu Đốc: 4 địa điểm; Huyện Tịnh Biên: 14 địa điểm; Huyện Tri Tôn: 11 địa điểm; Huyện Thoại Sơn: 34 địa điểm.Khu di tích Óc Eo - Ba Thê nằm trên địa bàn thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn, An Giang - Ảnh: Báo Gia đình và Pháp luật

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực tiếp quản lý các địa điểm tại địa phương, phối hợp với các đơn vị chuyên môn thực hiện trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di tích khảo cổ văn hóa Óc Eo đã được kiểm kê. Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chuyên môn chủ động, phối hợp với Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch lựa chọn, lập hồ sơ khoa học các công trình để trình các cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích khi đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành.
Ít nhất 5 năm một lần, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chuyên môn liên quan tổ chức rà soát và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục Kiểm kê các công trình, địa điểm khảo cổ văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thủy Bích

Tin liên quan