Tầm nhìn

Nghệ An ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

15:16, 01 Tháng Tám 2020

(DSX)- Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 19/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

Cụm di tích Làng sen. Nguồn: Báo Du lịch

Theo đó, Quy chế này quy định hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên thuộc danh mục kiểm kê di tích thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Nghệ An.

Quy chế nêu rõ, hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành của Nhà nước và tỉnh Nghệ An có liên quan; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ngành, các cấp trong lĩnh vực quản lý theo ngành, lĩnh vực và theo địa bàn; các cấp, ngành, địa phương, tổ chức được phân công hoặc ủy quyền quản lý di tích phải chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, bảo vệ, phục hồi, tôn tạo và phát huy di tích.

UBND tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nước đối với toàn bộ di tích trên địa bàn; Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn toàn tỉnh. UBND cấp huyện thực hiện việc quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về di tích trên địa bàn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công đồng thời phân công cho UBND cấp xã thực hiện quản lý di tích trên địa bàn, bảo đảm phù hợp với điều kiện, khả năng cụ thể của mỗi địa phương và thẩm quyền của cấp xã theo quy định của pháp luật. Đối với các di tích liên quan các cơ quan, đơn vị, ngành đóng trên địa bàn: giao các cơ quan, đơn vị, ngành trực tiếp quản lý.

Di tích lịch sử Kênh Nhà Lê. Nguồn: dantri.com.vn

Quy chế cũng quy định rõ việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích, gồm những nội dung về kiểm kê di tích; xếp hạng di tích và đón bằng xếp hạng di tích; quản lý mặt bằng và không gian di tích; quản lý hiện vật thuộc di tích; quản lý hoạt động phát huy giá trị di tích; quản lý, sử dụng nguồn thu của di tích. Cụ thể như: Di tích thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh phải được kiểm kê, lập hồ sơ theo quy định pháp luật về di sản văn hóa. Tất cả các di tích có trong danh mục kiểm kê phải được bảo vệ về đất đai, mặt bằng và không gian. Tổ chức, cá nhân được giao quản lý di tích không tự ý đưa hiện vật mới không phù hợp vào di tích; di dời, tu sửa, làm thay đổi màu sắc, kiểu dáng hiện vật là yếu tố gốc cấu thành di tích. Lễ hội tổ chức tại di tích phải tuân thủ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ và các văn bản liên quan quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; việc tổ chức lễ hội phải phù hợp giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của di tích, thuần phong mỹ tục và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương nơi có di tích…

Ngoài ra, quy chế cũng đưa ra những quy định cụ thể về việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Trong đó có việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, điều chỉnh quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Lập, thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích; Lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích…

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2020.

T.T

 

Tin liên quan