Cộng đồng

Long An: Công tác quản lý và tổ chức lễ hội từng bước đi vào nề nếp

15:27, 23 Tháng Tư 2020

(DSX)- Những năm qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Long An từng bước đi vào nề nếp. Hoạt động lễ hội diễn ra phong phú, đa dạng, phát huy được vai trò chủ thể, năng lực sáng tạo các giá trị văn hóa của nhân dân; giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tôn vinh người có công với dân, với nước, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo khí thế vui tươi, lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Long An

Nhiều giải pháp đã được triển khai thực hiện trong việc chấn chỉnh quản lý và tổ chức lễ hội gồm: Quán triệt nghiêm túc và triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 41- CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII); Tiến hành thống kê, rà soát các lễ hội trên địa bàn tỉnh; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đảm bảo việc quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng quy định của pháp luật, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền về các di tích lịch sử, ý nghĩa lễ hội và phổ biến các quy định của pháp luật đến người dân; phục dựng các hoạt động văn hóa truyền thống và các trò chơi dân gian trong lễ hội. Không để các linh vật ngoại  lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật di sản văn hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của lễ hội trong việc bảo tồn và giữ gìn lễ hội truyền thống của địa phương, dân tộc đối với việc hội nhập và phát triển văn hóa địa phương; nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội gắn với phát triển du lịch, thu hút du khách tham quan tăng khả năng phát triển kinh tế, quảng bá những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương đến bạn bè trong và ngoài tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Việc quản lý, thu, chi tiền công đức được thực hiện công khai, có sổ sách rõ ràng, chi tiêu minh bạch. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ, văn hóa công cộng tại nơi diễn ra lễ hội, các hoạt động tín ngưỡng tại các cơ sở tín ngưỡng thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian... đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp của lễ hội.

Trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục triển khai việc hướng dẫn các địa phương thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý và tổ chức lễ hội - nhất là việc thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ VHTTDL. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc quán triệt, chỉ đạo, quản lý và hướng dẫn hoạt động lễ hội. Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức các lễ hội dân gian theo nhu cầu tín ngưỡng lành mạnh của nhân dân; chú trọng giữ gìn và phát triển các lễ nghi truyền thống tốt đẹp; Tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; hướng dẫn các địa phương trong tỉnh bảo tồn cảnh quan môi trường, phát huy các giá trị tốt đẹp của lễ hội gắn liền với di tích./.

T.T

Tin liên quan