Tầm nhìn

Đồng Nai thực hiện tốt công tác quản lý các di dích, lễ hội

00:13, 01 Tháng Bảy 2020

(DSX) - Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, các lễ hội trên địa bàn tỉnh được chỉ đạo và quản lý khá chặt chẽ, có sự phối hợp liên ngành, các cấp chính quyền địa phương, đảm bảo an toàn, lành mạnh

Lễ hội đình Tân Lân (TP.Biên Hòa) năm 2019 - Ảnh: Báo Đồng Nai

Cụ thể, các lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề từ cấp tỉnh đến huyện, xã được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương, lãng phí; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và thực hiện nếp sống văn minh tại các di tích, lễ hội. Phần lễ được tổ chức trang trọng, linh thiêng và thành kính, chương trình tham gia phần hội phong phú hấp dẫn, bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, tổ chức nhiều các hoạt động văn hóa dân gian, diễn xướng dân gian, các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống gắn với quảng bá du lịch, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Đồng Nai với du khách trong và ngoài nước.


Lễ hội đình Tân Lân (TP.Biên Hòa) năm 2019 - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Đồng Nai

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác quản lý di tích và lễ hội được tiến hành thường xuyên. Từ năm 2015 đến năm 2019, Thanh tra Sở phối hợp với Ban Quản lý Di tích - Danh thắng tỉnh (nay là Bảo tàng Đồng Nai), tổ chức kiểm tra các hoạt động lễ hội về công tác bảo quản di tích, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại chùa Đại Giác, chùa Ông, chùa Long Thiền, chùa Bửu Phong và đền thờ thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh, đền thờ Nguyễn Tri Phương (thành phố Biên Hòa); đình Phú Mỹ, Phước Thiền (Nhơn Trạch); mộ Nguyễn Đức Ứng và đình Phước Thiền (Long Thành) … Qua kiểm tra hoạt động lễ hội tại các chùa trên địa bàn tỉnh, tịch thu 178 cuốn sách tử vi và 21.233 tờ tử vi toàn mạng.

Việc thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đều tuân thủ theo các các quy định về tổ chức lễ hội tại mục 3, Chương 2 Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ban hành kèm theo Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Chương V Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ. Từ sau khi Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội có hiệu lực thi hành, công tác thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban ngành, UBND cấp huyện hướng dẫn thưc hiện chặt chẽ theo các quy định của Nghị định.

Nhìn chung, việc bảo tồn phát huy giá trị di tích, di sản gắn với lễ hội trên địa bàn tỉnh được thực hiện khá tốt. Hệ thống di tích, lễ hội đang ngày càng phát huy giá trị trong việc đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Hầu hết các lễ hội được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương, lãng phí; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống trong lễ hội gắn với quảng bá du lịch, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Đồng Nai với du khách trong và ngoài nước

Tin liên quan