Tầm nhìn

Vĩnh Phúc: Quan tâm trùng tu, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa

15:18, 21 Tháng Năm 2020

(DSX) - Nhằm nâng cao ý thức của nhân dân cũng như tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hoá, hàng năm, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc đều triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật di sản và các văn bản của nhà nước về quản lý di tích bằng nhiều hình thức khác nhau.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có gần 1.300 di tích thuộc 4 loại: di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ và danh lam thắng cảnh, bao gồm tất cả các loại hình: đình, đền, chùa, miếu, cầu, quán, tháp, di tích lịch sử - cách mạng, di tích khảo cổ, nhà thờ họ… Số lượng di tích lớn, phong phú về loại hình chứa đựng những tiềm năng dồi dào để phát triển du lịch tâm linh, du lịch văn hóa nhưng cũng đặt ra những thách thức rất lớn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

Nhằm nâng cao ý thức của nhân dân cũng như tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hoá, hàng năm, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc đều triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật di sản và các văn bản của nhà nước về quản lý di tích bằng nhiều hình thức khác nhau như: thông tin, tuyên truyền trên các tạp chí, tập san, bản tin trong và ngoài ngành, tổ chức các lớp tập huấn, các cuộc thi tìm hiểu luật và các văn bản của nhà nước về quản lý di tích cho các đối tượng có liên quan đến công tác này, in ấn và phát hành tờ gấp pháp luật, sách pháp luật tới chính quyền từ huyện đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân. Từ đó nâng cao nhận thức cho chính quyền địa phương và nhân dân về bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.

Năm 2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị Quyết số 71/2019/HĐND về cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2025. Trong đó, có 63 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng quốc gia đặc biệt, quốc gia và cấp tỉnh đang xuống cấp được hỗ trợ đầu tư kinh phí tu bổ, tôn tạo.

Ảnh: Tháp Bình Sơn. Nguồn: vinhphuc.gov.vn
Theo đó, đối tượng áp dụng là các di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng quốc gia đặc biệt, quốc gia và cấp tỉnh đang xuống cấp từ 60% trở lên, thuộc các loại hình: Di tích lịch sử (di tích lưu niệm sự kiện, di tích lưu niệm danh nhân); di tích kiến trúc nghệ thuật; di tích khảo cổ.

Điều kiện để được đầu tư, hỗ trợ: Các di tích chỉ được xem xét đầu tư, hỗ trợ kinh phí sau khi dự án bảo quản, tu bổ di tích được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Ưu tiên đầu tư, hỗ trợ các di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng từ di tích quốc gia đặc biệt đến di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh và di tích có mức độ xuống cấp từ cao xuống thấp.

Đình làng Thổ Tang. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc
Mức hỗ trợ đầu tư cụ thể như sau: Đối với di tích quốc gia đặc biệt: Ngân sách Nhà nước đầu tư 100% kinh phí theo dự án được duyệt. Đối với di tích quốc gia: Ngân sách Nhà nước đầu tư 100% kinh phí đối với các hạng mục kiến trúc gốc (các hạng mục kiến trúc chính) của di tích. Đối với di tích cấp tỉnh: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí tu bổ đối với hạng mục kiến trúc gốc của di tích; ngân sách cấp huyện hỗ trợ tối đa 10% kinh phí tu bổ đối với hạng mục kiến trúc gốc của di tích. Số kinh phí còn lại (tu bổ hạng mục kiến trúc gốc và các công trình phụ trợ, khu ngoại vi của di tích) chủ đầu tư huy động từ nguồn xã hội hóa.

Năm 2020: Dự kiến khoảng 40 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi của ngân sách tỉnh năm 2019; Từ năm 2021 đến năm 2025: Dự kiến khoảng 300 tỷ đồng, từ nguồn đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Phần còn lại: Dự kiến khoảng 400 tỷ, từ nguồn ngân sách cấp huyện và nguồn vốn xã hội hóa.

Việc này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc góp phần phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh.

                                                                                                                                        Minh Huyền

Tin liên quan