TIN TỨC

Bắc Giang tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số

15:44, 26 Tháng Hai 2020

(DSX)- UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017 – 2020.

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Bắc Giang)

Theo kết quả kiểm kê di tích năm 2007, trên địa bàn tỉnh có 2.237 di tích các loại, đến hết năm 2019 có 729 di tích được Nhà nước xếp hạng. Từ năm 2017, đã tiến hành kiểm kê di tích chưa xếp hạng trên địa bàn các huyện, thành phố, trong đó có các huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số (Yên Thế, Sơn Động, Lục Nam).

Một số di tích đang được bảo tồn và khai thác hiệu quả, hàng năm thu hút được hàng nghìn lượt người tham quan, học tập góp phần vào việc giáo dục truyền thống, ý thức phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Theo báo cáo, Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng và giá trị di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa tỉnh Bắc Giang. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày về các giá trị văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trong tỉnh. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý về di sản văn hóa. Tăng cường công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh mang tính bền vững, lâu dài.

Đồng thời, góp phần tuyên truyền, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển đời sống kinh tế - xã hội địa phương và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

                                                                                                                                        Lan Phạm (t/h)

Tin liên quan