Tầm nhìn

Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa

15:24, 26 Tháng Hai 2020

(DSX) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc vừa ban hành Kế hoạch tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa tỉnh năm 2020.

Mục đích nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị chuyên môn liên quan, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố và UBND cấp xã, qua đó thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đầu tư của nhà nước, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức mạnh của toàn xã hội trong công tác đầu tư trùng tu, tu bổ, tôn tạo, quản lý và phát huy các giá trị của di tích. Bảo tồn, gìn giữ giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa của tỉnh.

Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ và giải pháp:  Rà soát, xây dựng các văn bản pháp lý quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về di sản văn hoá, phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan trong đó tập trung tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa; quảng bá giá trị nổi bật của các di sản văn hóa trên các phương tiện tuyên truyền cổ động trực quan, truyền thông nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh; nâng cao nhận thức, thái độ ứng xử văn hóa, văn minh và ý thức giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa của người dân và khách du lịch.

Phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, thống kê số liệu chuyên ngành di sản, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.

Ảnh: Báo Vĩnh Phúc
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện thẩm định nội dung hồ sơ dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán, phương án tu bổ, tôn tạo, phục hồi các di tích lịch sử văn hóa, loại hình tượng đài, tranh hoành tráng, bia tưởng niệm, biểu tượng văn hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định.  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần phát huy hiệu quả giá trị lịch sử - văn hóa của các di tích, lễ hội gắn với di tích trên địa bàn tỉnh.

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức và người trông coi di tích lịch sử văn hóa qua đó đề cao trách nhiệm bảo vệ, khai thác giá trị các di sản văn hóa ở địa phương một cách bền vững.

Vận động các nguồn lực thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động sức mạnh của các đoàn thể xã hội thực hiện tốt công tác tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                                                           Lan Anh

Tin liên quan