Cộng đồng

Đồng Tháp: Thực hiện có hiệu quả việc tu bổ, tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa

10:15, 06 Tháng Mười Hai 2019

(DSX)- Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả việc bảo quản tu bổ, tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn, tỉnh Đồng Tháp vẫn đang tích cực triển khai Kế hoạch chống xuống cấp di tích lịch sử - văn hóa giai đoạn 2018-2020.

Khu di tích cụ Nguyễn Sinh Sắc, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/Bảo tàng Hồ Chí Minh
Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả việc bảo quản tu bổ, tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn, tỉnh Đồng Tháp vẫn đang tích cực triển khai Kế hoạch chống xuống cấp di tích lịch sử - văn hóa giai đoạn 2018-2020.

Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ngày càng được chú trọng, đóng vai trò to lớn trong việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho cán bộ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng.

Ngành văn hóa tỉnh đã phối hợp với các ngành, các cấp liên quan thường xuyên tuyên truyền phổ biến Luật Di sản văn hóa và các văn bản có liên quan đến việc bảo vệ di tích lịch sử văn hóa đến các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong toàn xã hội về bảo vệ di tích. Công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên, kịp thời xử lý những hành vi vi phạm di tích... Nhờ vậy, nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh không có trường hợp di tích bị xâm hại, lấn chiếm nghiêm trọng phải xử lý bằng những quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích cũng được chú trọng. Nhiều di tích được trùng tu, tôn tạo với nguồn vốn lớn (trong đó ngoài nhà nước, còn có tổ chức và cá nhân đóng góp).

Theo Kế hoạch chống xuống cấp di tích lịch sử - văn hóa giai đoạn 2018-2020 đặt ra, các giải pháp được triển khai gồm: thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn để triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo kế hoạch; tăng cường huy động các nguồn vốn đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp, nhà tài trợ và cá nhân trong và ngoài nước. Đồng thời tăng cường phối hợp, lồng ghép với các Chương trình khác của các Bộ, ngành trung ương, của tỉnh, huyện để triển khai thực hiện các dự án tu bổ, chống xuống cấp di tích tại địa phương; kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo theo các quy định của pháp luật.

Di tích lịch sử văn hóa đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, thể hiện bản sắc văn hóa lịch sử dân tộc. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhằm khai thác tối đa các tiềm năng, phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển bền vững của địa phương./.

N.T (t/h)

Tin liên quan