Bảo vệ môi trường

Hà Nội phòng chống rác thải nhựa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

15:08, 27 Tháng Mười 2019

(DSX) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 232/KH-UBND về việc triển khai phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch được xây dựng và triển khai với mục đích: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức và cá nhân về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa mộtl ần và túi ni lông khó phân hủy trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng đồ nhựa khó p hân hủy sử dụng một lần và túi ni lông khó phana hủy và thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường; Phát huy, tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc thu gom, phân loại các chất thải từ nhựa sử dụng một lần và bao bì, túi ni lông khó phân hủy; vận chuyển đến nơi quản lý, tái chế theo quy định; Hướng tới sản xuất lưu thông và tiêu dùng bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lựoc Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2025 và Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo nội dung kế hoạch, các mục tiêu cụ thể được đặt ra như sau: 100% các đơn vị, cơ quan, tổ chức, đoàn thể trực thuộc UBND thành phố không sử dụng túi ni lông khó phân hủy, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và hạn chế 80% các sản phẩm nhựa khó phân hủy từ tháng 11/2019; Thay đổi thói quen, giảm dần việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong các cơ quan, đơn vị nói chung và trong sinh hoạt cộng đồng dân cư, hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ từ năm 2020. Đồng thời, tăng cường thu gom, tái chế chất thải nhựa; Giảm thiểu sự phát thải chất thải nhựa trên địa bàn thành phố; Đến ngày 31/12/2020 hạn chế tối đa các cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng bằng nhựa./.

AV

Tin liên quan