Tầm nhìn

Tăng cường công tác quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

16:17, 26 Tháng Mười 2019

(DSX) - Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 1305/SVHTTDL-QLDSVH về việc tăng cường công tác quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, công tác quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả, góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc, giáo dục truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác này.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp luật có liên quan; tăng cường công tác quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Di sản văn hóa, các văn bản của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành Trung ương về công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích, trong đó cần tập trung tuyên truyền sâu rộng Quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình tín ngưỡng tôn giáo có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang). Tích cực vận động nhân dân tham gia công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích; xử lý nghiêm minh các hành vi lấn chiếm đất đai, xâm phạm di tích…

Tích cực chủ động kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm trong tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích, như: tự ý tu bổ, tôn tạo, phục hồi khi chưa có thỏa thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch; di tích tu bổ, tôn tạo, phục hồi không đúng Thiết kế bản vẽ thi công được thỏa thuận hoặc tu bổ, tôn tạo, phục hồi hạng mục công trình không có trong nội dung được thỏa thuận.

Rà soát, xem xét thành lập mới đối với các di tích chưa có Ban quản lý di tích; củng cố, kiện toàn các Ban quản lý di tích đã có; nâng cao vai trò, trách nhiệm và phát huy hiệu quả hoạt động của các Ban Quản lý di tích từ huyện đến cơ sở (thực hiện theo Quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình tín ngưỡng tôn giáo có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Chính quyền cấp xã và Ban Quản lý di tích cơ sở phải có các biện pháp tích cực, hiệu quả trong việc hướng dẫn, tổ chức quản lý, chống xâm hại di tích theo quy định của pháp luật; tăng cường bảo vệ di tích, bố trí người có trách nhiệm trông coi di tích, không để xảy ra tình trạng tự ý đưa tài liệu, hiện vật vào di tích; mất cắp di vật, cổ vật tại các di tích; phòng chống cháy nổ, các hoạt động xâm hại khác làm ảnh hưởng đến di tích.

Chủ động kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm di tích, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm, đưa hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các điểm di tích vào kỷ cương nền nếp.

Các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đã có trong danh mục kiểm kê di tích, nhưng chưa được Nhà nước xếp hạng cần có biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích theo quy định. Tổ chức thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLTBVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về "Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo"; trong đó Ban Quản lý di tích cơ sở, người phụ trách di tích (người trụ trì đền, chùa, nhà thờ…) phải có phương thức thu nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức hiệu quả, đúng mục đích, công khai, có sổ sách rõ ràng, chi tiêu minh bạch, phục vụ tốt cho việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích./.

AV

Tin liên quan