Tầm nhìn

Đắk Lắk: Tăng cường giám sát việc tu bổ, tôn tạo các công trình di tích văn hóa trên địa bàn

16:00, 22 Tháng Tư 2019

(DSX) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản số 2957/UBND-KGVX, về việc tăng cường giám sát việc xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công trình di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn theo Công văn số 3008/VPCP-KGVX ngày 12/4/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Theo Công văn số 3008/VPCP-KGVX ngày 12/4/2019 của Văn phòng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ngành chức năng của địa phương tăng cường giám sát việc đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công trình di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên quan làm rõ việc quản lý các hoạt động thương mại, dịch vụ, thu tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm tâm linh gắn với các lễ hội nói chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở thực hiện Công văn số 3008/VPCP-KGVX ngày 12/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo về hoạt động dịch vụ văn hóa, tâm linh UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ (Ban Tôn giáo), Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường giám sát việc đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công trình di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                                                    Lan Phạm (t/h)

Tin liên quan