Tầm nhìn

Phối hợp quản lý nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

09:04, 12 Tháng Mười 2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo quy chế phối hợp trong việc cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

Theo dự thảo, việc phối hợp này nhằm mục đích bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các Bộ trong việc cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phối hợp của các Bộ trong việc cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

Đồng thời, bảo đảm việc cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy trình, phù hợp với Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam.


Ảnh minh họa: Báo điện tử Chính phủ


Phối hợp kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm

Theo dự thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ động, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam; chủ trì, phối hợp trong việc xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 41/2016/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

Các Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Ngay khi phát hiện hoặc nhận được thông báo của các tổ chức cá nhân nước ngoài có các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 21 và Khoản 1 Điều 22 của Nghị định số 41/2016/NĐ-CP, các lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển thông báo cho bộ phận đầu mối của Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời nắm bắt thông tin, báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, xử lý; lập biên bản về hành vi vi phạm và quyết định xử lý vi phạm theo thẩm quyền theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, gửi bản sao hồ sơ xử lý vi phạm đến Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định của Nghị định số 41/2016/NĐ-CP.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) trong việc tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài sau khi tổ chức, cá nhân nước ngoài được cấp phép tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam; giám sát việc chấp hành các quyết định đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Về hình thức phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong quá trình nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài trên vùng biển Việt Nam, dự thảo nêu rõ: Thông qua bộ phận đầu mối của các Bộ, việc phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ đối với hoạt động nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam của các tổ chức, cá nhân nước ngoài được kịp thời, nhanh chóng. Việc phối hợp giữa các Bộ thông qua bộ phận đầu mối theo các hình thức: Tổ chức họp lấy ý kiến, gửi công văn, gọi điện thoại hoặc gửi thư điện tử (trong trường hợp không phải văn bản mật).

 

CP

Tin liên quan