Tầm nhìn

Xây dựng CSDL môi trường các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia

15:31, 25 Tháng Ba 2017

Triển khai nhiệm vụ xây dựng CSDL môi trường quốc gia nói chung, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 2549/QĐ-BVHTTDL, ngày 30 tháng 7 năm 2015 phê duyệt chủ trương thực hiện các nhiệm vụ, dự án môi trường, trong đó có nhiệm vụ Xây dựng CSDL môi trường các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia (còn gọi là CSDL ngành đưa vào thực hiện trong 2 năm (2016, 2017).

Núi Bà Đen- Tây Ninh

Sau khi ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường) tại Quyết định 4666/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2015, việc triển khai Xây dựng CSDL bảo vệ môi trường thể hiện quyết tâm của Bộ VHTTDL đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường  đối với các khu di sản thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên, nét đẹp của thiên nhiên với lộ trình thực hiện đến năm 2020 không được suy giảm so với năm 2010.

Trong cơ sở dữ liệu bảo vệ môi trường, phần điều tra đánh giá về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí là một phần cơ sở dữ liệu quan trọng bao gồm các tiêu chí liên quan đến công tác bảo vệ môi trường được áp dụng tại các di tích quốc gia Việt Nam. Bộ tiêu chí được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý là các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và dựa trên thực tiễn là thực trạng công tác bảo vệ môi trường tại các di tích Việt Nam, các cuộc khảo sát thực địa, điểu tra xã hội học và ý kiến các chuyên gia, các nhà chuyên môn trong ngành.  

Thông tư 07/2009/TT-BTNMT, ngày 10/7/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường của mỗi bộ, ngành và địa phương. Trong đó, CSDL tài nguyên và môi trường ngành là tập hợp toàn bộ các dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các dữ liệu về tài nguyên và môi trường có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Việc xây dựng một CSDL môi trường cho các khu, điểm du lịch, các di tích là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nói chung; và tại các khu, điểm du lịch, các di tích quốc gia nói riêng, góp phần phát triển du lịch bền vững, cũng như công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, di tích của dân tộc.

Hà Linh

Tin liên quan