Tầm nhìn

Bảo vệ môi trường đối với các khu di sản, cảnh quan thiên nhiên

15:15, 25 Tháng Hai 2017

Bảo vệ môi trường đối với các khu di sản, cảnh quan thiên nhiên được quy định rõ tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã nêu rõ:

Mục tiêu đến năm 2020: phải kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường số; nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Tầm nhìn đến năm 2030: Ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh hoạt; cải thiện chất lượng môi trường số; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, ít chất thải, các-bon thấp vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững đất nước.

Phần II- Định hướng các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường của Chiến lược đã chỉ rõ từng phần nội dung với từng nhóm giải pháp, trong đó nhóm nhiệm vụ, biện pháp về điều tra, thống kê, đánh giá tình trạng, đối chiếu và lập các ngân hàng dữ liệu/CSDL nhằm phục vụ cho các giải pháp và nội dung của hoạt động bảo vệ môi trường được đề cập cụ thể.

Phần III- Các giải pháp tổng thể đã nêu rõ: Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường, khẩn trương củng cố, hoàn chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống quan trắc môi trường quốc gia, từng bước đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm tăng cương năng lực quan trắc, quân tích môi trường, xây dựng hệ CSDL môi trường quốc gia và ở các ngành, các cấp; cung cấp kịp thời, chính xác, đầy đủ các thông tin môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường.

Chiến lược cũng quy định thực hiện chỉ tiêu giám sát và đánh giá kết quả bảo vệ môi trường đến năm 2020, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả giám sát và đánh giá kết quả bảo vệ môi trường đối với các khu di sản thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên, nét đẹp của thiên nhiên với lộ trình thực hiện đến năm 2020 không được suy giảm so với năm 2010.

Để triển khai thực hiện Chiến lược trên, ngày 21/01/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 166/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược. Một lần nữa nhiệm vụ xây dựng hệ thống CSDL môi trường quốc gia và ở các ngành, các cấp; cung cấp kịp thời, chính xác, đầy đủ các thông tin môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường được đề cập trong Quyết định 166/QĐ-TTg.
Hà Linh

Tin liên quan