Tầm nhìn

Nam Định: Phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa

10:24, 18 Tháng Bảy 2017

UBND tỉnh Nam Định đã ra Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Quy định này gồm các nội dung về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Đối tượng áp dụng Quy định này là các di tích đã xếp hạng và di tích trong Danh mục kiểm kê được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt.

Việc phân cấp quản lý nhằm nâng cao nhận thức và phát huy giá trị di tích trong việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, dân tộc. Xác định rõ trách nhiệm của UBND các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trước những tác động xấu của môi trường tự nhiên và con người, bảo đảm giữ gìn các yếu tố gốc và giá trị của di tích; củng cố, kiện toàn và thành lập các Ban quản lý di tích ở cơ sở; thực hiện xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

 

Cụ thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước các di tích trên địa bàn tỉnh.

UBND cấp huyện thực hiện việc quản lý nhà nước các di tích trên địa bàn và quản lý trực tiếp di tích quốc gia đặc biệt, quần thể di tích. Trong trường hợp cần thiết UBND cấp huyện quản lý đối với di tích quốc gia bằng việc quyết định thành lập Ban quản lý.

UBND cấp xã trực tiếp quản lý di tích trên địa bàn, bao gồm: Di tích xếp hạng quốc gia; di tích xếp hạng cấp tỉnh; di tích trong Danh mục kiểm kê được UBND tỉnh phê duyệt. Các di tích thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân thì UBND cấp xã giao tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp bảo vệ và phát huy giá trị theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong Quy định cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2017./.

 

(Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL)

Tin liên quan