Tầm nhìn

Bình Dương: Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch BVMT 2016 - 2020

18:03, 04 Tháng Giêng 2017

(Disanxanh)-UBND tỉnh Bình Dương vừa ra Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch Bảo vệ môi trường (BVMT) tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT.

Bình Dương tuyên dương các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác BVMT năm 2016

Theo đó, Kế hoạch BVMT tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 được HĐND tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 18 thông qua tại Nghị quyết số 45/2015/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 và được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 28/12/2015. Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và xác định được 37 dự án trọng tâm nhằm xây dựng Bình Dương thành nơi có môi trường sống tốt.

Đồng thời, có sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với BVMT; kết hợp tốt yêu cầu BVMT trong các quy hoạch, dự án phát triển; tiếp tục cải thiện môi trường trong khu dân cư, đô thị; quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước mặt, nước dưới đất, đất đai, khoáng sản; đảm bảo cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2016, năm đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch, các sở, ban, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong quá trình triển khai các dự án, đề án, nhiệm vụ và giải pháp của kế hoạch, đã góp phần cho công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt được nhiều kết quả như: nhận thức, trách nhiệm và hành động về BVMT đã có nhiều chuyển biến tích cực trong các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Cùng với đó, việc phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm ngày càng chủ động; các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, khoáng sản và xả thải vào nguồn nước đã được kiểm soát; chất lượng các thành phần môi trường từng bước được cải thiện; việc tập trung đầu tư các dự án về môi trường đồng bộ, hiệu quả đã có tác dụng giải quyết kịp thời các bức xúc về môi trường…

Mặc dù các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ của Kế hoạch BVMT tỉnh Bình Dương và đạt được một số kết quả khích lệ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai kế hoạch vần còn một số tồn tại, hạn chế như: một số dự án quan trọng nhưng chưa được triển khai; tiến độ thực hiện còn chậm; việc bố trí vốn còn gặp nhiều khó khăn; một số sở, ngành, địa phương còn chậm và chưa quyết liệt trong chỉ đạo triển khai kế hoạch BVMT.


 

     Bình Dương kết hợp tốt yêu cầu BVMT trong các quy hoạch, dự án phát triển

Nhằm phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Kế hoạch BVMT tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020; đồng thời, để triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Kế hoạch BVMT tỉnh Bình Dương theo đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, căn cứ Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương cần tập trung phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lập danh sách các dự án đầu tư, các vùng, các địa điểm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sự có môi trường và đề xuất biện pháp phòng ngừa, xử lý.

Triển khai thực hiện đồng bộ Kế hoạch thí điểm phân loại rác tại nguồn, Phương án phòng ngừa ứng phó sự cố tràn dầu và Phương án ứng phó sự cố tràn, đổ chất thải; đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đề án thành phố thông minh trong lĩnh vực BVMT.

Nâng cao chất lượng thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường và đẩy mạnh kiểm tra sau khi phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đảm bảo các dự án trước khi đi vào hoạt động phải được xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp BVMT.

Tổ chức thực hiện nghiêm quy định về vùng cấm và hạn chế khai thác khoáng sản, khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhẳm đảm bảo tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước được khai thác và sử dụng hiệu quả; chú trọng công tác BVMT và thực hiện tốt các quy định về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Nâng cao năng lực giám sát và phát hiện các hành vi vi phạm các quy định về BVMT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực BVMT; tập trung xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Và tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Dương và các tổ chức thành viên tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về BVMT cho các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

                                                                                                                  (Nguồn: moitruong dulich.vn)

Tin liên quan