Tầm nhìn

Thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường từ cấp xã ngay trong năm 2016

14:28, 26 Tháng Mười 2016

(Disanxanh) - Thông tư về báo cáo công tác bảo vệ môi trường đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành ngày 24/8/2016, Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Cụ thể,từ ngày 10/10/2016, UBND cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, Uỷ ban nhân dân cấp huyện về công tác bảo vệ môi trường, trước ngày 15/12 hàng năm.

Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Uỷ ban nhân dân các cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm 4 nội dung sau: 

-       Hiện trạng, diễn biến các thành phần môi trường và các vấn đề môi trường; 

-       Tình hình và kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường; 

-       Phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường trong năm tới; 

-       Đề xuất, kiến nghị.

 Trong đó, hiện trạng, diễn biến các thành phần môi trường và các vấn đề môi trường, bao gồm: 

-       Hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường; 

-       Khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái; 

-       Các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường; 

-       Cơ sở có nguồn thải lớn; cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

-       Tình hình phát sinh chất thải; các vấn đề môi trường chính.

 Tình hình và kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường, bao gồm: 

-       Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nguồn lực bảo vệ môi trường; 

-       Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường;

-       Tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường (tổ chức thực hiện các công cụ, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu lên môi trường; xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thực hiện dự án xử lý chất thải, cải tạo và phục hồi các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái; thực hiện các chương trình bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; tuyên truyền, giáo dục về môi trường; quan trắc, thông tin và báo cáo về môi trường; các hoạt động bảo vệ môi trường khác); 

-       Đánh giá chung về kết quả, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; 

-       Tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường quy định tại Điều 141, Điều 143 và trong các Điều, Khoản khác của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường trong năm tới, bao gồm: định hướng các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chính;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường đúng quy đình.

TH(tổng hợp)

Tin liên quan