Tầm nhìn

Ban hành quy định về quản lý di tích lịch sử, văn hóa của tỉnh Hậu Giang

11:09, 20 Tháng Chín 2016

(Disanxanh) - UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quy định về quản lý lịch sử - văn hóa của tỉnh, quy định này quy định về quản lý di tích lịch sử - văn hóa được cơ quan Nhà nước xếp hạng theo quy định của Luật Di sản văn hóa và di tích.

Di tích Tầm Vu - Hậu Giang

Trước mắt, UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với toàn bộ di tích, các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích; phối hợp, hỗ trợ các đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng sở, ngành, huyện, thị, thành phố và cách tổ chức thực hiện quản lý.

Hậu Giang hiện có 16 khu di tích lịch sử, trong đó có 1 di tích cấp Quốc gia đặc biệt, 9 di tích lịch sử cấp Quốc gia và 6 di tích lịch sử cấp tỉnh. Quy định này sẽ tạo điều kiện phát huy hệ thống di tích trên địa bàn, giúp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị chuyên môn trong việc quản lý, tổ chức hoạt động tại các khu di tích hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, sự vào cuộc của nhiều sở, ngành sẽ góp sức bảo tồn và phát huy giá trị các khu di tích. Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cũng sẽ nghiên cứu để chọn lọc một số di tích chưa được xếp hạng đưa vào danh mục kiểm kê, trình UBND tỉnh phê duyệt...,chỉ đạo và hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện tốt công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị lịch sử trên địa bàn.

TG (tổng hợp)

Tin liên quan