Tầm nhìn

Dự thảo Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản các dân tộc thiểu số

08:00, 26 Tháng Tám 2015

(DSX) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiên về Dự thảo “Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2015-2020.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Mục tiêu của Đề án: nhằm huy động nguồn lực thực hiện bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số góp phần tạo nền tảng, động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; Đề xuất giải pháp kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam mang tính đồng bộ, khả thi nhằm nâng cao chất lượng và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác này trong giai đoạn từ năm 2015 – 2020.

Bên cạnh đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa của toàn xã hội, trước hết là của lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam cùng các chủ thể văn hóa và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động này.

Ngoài ra, Đề án còn góp phần thực hiện mục tiêu chung là: Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm phát triển văn hóa dân tộc, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Nhiệm vụ trọng tâm của Đề án: Thực hiện kiểm kê phân loại, đánh giá và sưu tầm, bảo quản di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam; Đánh giá và tổ chức trưng bày mới, nâng cấp và chỉnh lý trưng bày đã có về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Đào tạo đội ngũ cán bộ phục vụ việc kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam; Giới thiệu quảng bá các di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số và đưa giáo dục văn hoá truyền thống của các dân tộc vào trường phổ thông, cơ sở đào tạo và xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Đề án có tính khả thi cao bởi việc bảo vệ và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trong thực tế hiện nay là rất cần thiết khi các giá trị văn hóa nghệ thuật của nó đã được khẳng định là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền văn hoá Việt Nam phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. Mục đích nghiên cứu, yêu cầu và phạm vi, đối tượng của đề án được đề cập một cách hợp lý, khoa học với những cơ sở lý luận gắn thực tiễn bảo vệ di sản trong đời sống, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước. Điều đó cũng cho thấy tính độc đáo, nghiêm túc, khoa học, logic và cập nhật thông tin trong mục tiêu bảo tồn, phát huy di sản của các dân tộc thiểu số hiện nay. Đề án được thực hiện sẽ đảm bảo tính hợp lý với mức độ cụ thể hóa các sản phẩm của việc kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trong đời sống xã hội; là hành động cụ thể, thiết thực có ý nghĩa to lớn khẳng định quyết tâm to lớn của xã hội trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững và hội nhập quốc tế.

TH

Tin liên quan