Cộng đồng

Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch ở Đồng Nai

15:03, 16 Tháng Mười 2014

(DSX)-Đồng Nai là vùng đất có nền văn minh cổ xưa với nhiều di tích văn hoá, lịch sử giá trị. Với tiềm năng sẵn có, để phát triển du lịch một cách hiệu quả, Đồng Nai đã và đang hướng tới việc xây dựng và khai thác các sản phẩm du lịch gắn kết với công tác bảo vệ môi trường.

Với tốc độ đô thị hóa nhanh như hiện nay ít nhiều tác động cả tích cực lẫn tiêu cực đến quá trình bảo tồn giữ gìn các giá trị di sản văn hóa. Vì thế việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích - danh thắng Đồng Nai đang là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết của lãnh đạo tỉnh. Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 9543/KH-UBND về Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.


Rừng Cát Tiên ở Đồng Nai - Nguồn: internet

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích nói riêng và công tác bảo vệ môi trường nói chung nhằm xây dựng môi trường, không gian văn hóa Đồng Nai đảm bảo các tiêu chí thân thiện – xanh – sạch – đẹp; bảo vệ môi trường du lịch, ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; đảm bảo du lịch phát triển bền vững, đủ sức hội nhập quốc tế gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Yêu cầu của Kế hoạch là tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng với nhiều hình thức trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; tránh hình thức phô trương, lãng phí; phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động trong lĩnh vực du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích, tham gia thực hiện bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; có sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện.

Nội dung của Kế hoạch là tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới các doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở lưu trú, các điểm du lịch, dịch vụ; các Ban tổ chức lễ hội, các Ban quản lý di tích danh thắng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan nắm rõ và thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo các nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2003 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường…Ngoài ra, UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cho các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đồng Nai, thời gian qua, tiềm năng du lịch Đồng Nai chưa được khai thác đúng mức, chưa có quy hoạch phát triển du lịch đồng bộ. Xây dựng Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 là rất quan trọng, làm căn cứ cho công tác quản lý, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường, đồng thời làm cơ sở để mời gọi đầu tư xây dựng những khu du lịch hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí của du khách trong và ngoài nước. Ngoài ra, cần phải nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên du lịch văn hóa. Đây là những vấn đề cần phải giải quyết để du lịch Đồng Nai có điều kiện phát triển bền vững.

B.T

Tin liên quan