Tầm nhìn

Công bố chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia

21:23, 12 Tháng Mười Hai 2012

Chiều ngày 12/12, tại TP Hà Nội, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã công bố “Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” nhằm góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Lễ công bố “Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu” và “Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam” ngày 7/ 3/ 2012 tại Hà Nội

Thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 2/12/2003), công tác bảo vệ môi trường đã có những bước phát triển cơ bản đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đã hình thành hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ; kiện toàn một bước các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở trung ương và địa phương; đầu tư cho bảo vệ môi trường được quan tâm hơn, chỉ thường xuyên cho sự nghiệp môi trường hàng năm đạt 1% tổng chi ngân sách nhà nước; một số điều kiện khác được bảo đảm hơn so với giai đoạn trước.

 

Nhờ đó quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được thực hiện nền nếp, bài bản hơn; nhiều nhiệm vụ, chương trình, dự án về bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện tốt; nhiều nhiệm vụ, vấn đề môi trường được giải quyết hoặc từng bước khắc phục. Vì vậy nhận thức về bảo vệ môi trường của các ngành, các cấp được nâng lên; người dân, cộng đồng doanh nghiệp có ý thức hơn trong bảo vệ môi trường; mức độ gia tăng ô nhiễm được kiềm chế một bước; tính hiệu quả và bền vững trong khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên bước đầu được chú ý; công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học được quan tâm; năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu từng bước được xây dựng.

 

Tuy nhiên, từ thực tiễn phát triển đất nước, đối chiếu với mục tiêu của chiến lược bảo vệ môi trường năm 2010 đề ra, công tác bảo vệ môi trường còn tồn tại nhiều bất cập, chưa đạt yêu cầu. Nước thải, khí thải, chất thải rắn tiếp tục tăng mạnh về tổng lượng phát sinh và mức độ nguy hại trong khi năng lực quản lý, kiểm soát, nguồn lực để xử lý còn hạn chế… đang làm cho môi trường đất, nước, không khí nhiều nơi bị ô nhiễm nặng nề. Tài nguyên tiếp tục bị khai thác quá mức, sử dụng kém hiệu quả, thiếu bền vững. Nhiều khi vực bị ô nhiễm nặng, bị nhiễm độc, tích tụ hóa chất trong thời gian dài chậm được xử lý, cải tạo, phục hồi. Đa dạng sinh học bị suy giảm mạnh; diện tích các hệ sinh thái tự nhiên bị thu hẹp nhanh; số loài đang bị đe dọa tuyệt chủng ngày càng nhiều. Tác động của biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường, gây ra nhiều thiệt hại đối với môi trường và con người.

 

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường gia tăng, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức, đa dạng sinh học bị suy giảm, “chúng ta phải chuyển từ mô hình thiếu bền vững chuyển sang mô hình bền vững hơn nhằm giảm tác động lên môi trường và tài nguyên thiên nhiên” - PGS.TS Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên&Môi trường, phát biểu tại buổi công bố.

 

Để định hướng công tác bảo vệ môi trường trong bối cảnh và xu thế mới, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 5/9/2012. Chiến lược có mục tiêu kiểm soát, hạn chế về cơ bản vào năm 2020 ngăn chặn và đẩy lùi vào năm 2030 xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái, cạn kiệt tài nguyên và đa dạng sinh học, kết hợp cải thiện chất lượng môi trường sống, nâng cao khả năng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm đảm bảo nguồn tài nguyên thiên nhiên, chất lượng môi trường phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững đất nước.

 

Chiến lược đưa ra các định hướng lớn cho công tác bảo vệ môi trường giai đoạn đến năm 2020 bao gồm phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm; cải tạo phục hồi môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái, đẩy mạnh cung cấp nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường; khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; xây dựng năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

 

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ là văn bản định hướng tổng thể và toàn diện về bảo vệ môi trường để các ngành, các cấp xây dựng và thực hiện kế hoạch 5 năm và hàng năm về bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Nguồn TMT

Tin liên quan