Tầm nhìn

Đà Nẵng : Phát triển đô thị thân thiện với môi trường và khí hậu

02:49, 13 Tháng Năm 2012

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng- ông Phùng Tấn Viết vừa ký Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng thân thiện với môi trường và khí hậu do Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ.

Đại diện tổ chức GIZ (thuộc Cơ quan Hợp tác Phát triển CHLB Đức tại Việt Nam) và Phó Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết ký kết dự án ngày 7/12/2011

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đồng ý dự án này có 4 cấu phần. Trong đó, nội dung cụ thể của mỗi cấu phần được thể hiện như sau: Cấu phần 1 “Chiến lược phát triển môi trường”: Hỗ trợ Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị chiến lược phát triển môi trường để thực hiện Đề án Thành phố Môi trường. Cấu phần 2 “Giám sát, đánh giá và báo cáo”: Hỗ trợ việc thành lập một hệ thống các chỉ số giám sát và đánh giá đáng tin cậy và báo cáo tiến độ thực hiện các mục tiêu về môi trường và biến đổi khí hậu của kế hoạch về một thành phố môi trường. Cấu phần 3 “Lồng ghép các yếu tố về Biến đổi khí hậu và môi trường vào quy hoạch không gian”: Hỗ trợ Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng trong việc bảo đảm các mục tiêu về môi trường và biến đổi khí hậu được thể hiện trong quy hoạch không gian và trong các công cụ lập kế hoạch dự án. Cấu phần 4 “Nghiên cứu điển hình về thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu”: Ít nhất 03 sáng kiến phát triển đô thị có tính đến việc giảm nhẹ tác động và thích nghi với biến đổi khí hậu được tài liệu hóa và thực hiện với sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, các tổ chức dựa trên cộng đồng, các trường đại học của Việt Nam và Đức, đồng thời liên kết với các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động ở Đà Nẵng về lĩnh vực này.

Quyết định trên cũng đồng ý kinh phí thực hiện dự án kéo dài trong 3 năm (từ tháng 7/2010 đến 06/2013) là 1.650.000 Euro; trong đó vốn ODA không hoàn lại là 1.500.000 Euro, vốn đối ứng là 150.000 Euro. Cơ chế tài chính trong nước: Cấp phát từ ngân sách.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố là chủ dự án, có trách nhiệm trực tiếp quản lý thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA được hỗ trợ từ Chính phủ CHLB Đức và thực hiện tốt chế độ báo cáo dự án ODA theo quy định tại Quyết định 830/2007/QĐ-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các Sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc triển khai thực hiện các cấu phần của dự án theo đúng nội dung đã được phê duyệt trong Văn kiện dự án.

Được biết, dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng thân thiện với môi trường và khí hậu đã được đại diện Tổ chức GIZ (thuộc Cơ quan Hợp tác Phát triển CHLB Đức tại Việt Nam) và Phó Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết ký kết ngày 7/12/2011.

Nguồn CPV

Tin liên quan